http://89.250.56.210/VenetsiaAjaxWeb/images/venetsia.jpg

KÄYTTÖEHDOT

Ohjelmatiedotusjärjestelmän Venetsian palvelun tarjoavat tv-yhtiöt, Yle, MTV Oy, Nelonen Media, FOX ja Discovery Networks Finland Oy. Kaikki Venetsia-käyttäjät kirjautuessaan sisään palveluun sitoutuvat noudattamaan yleisiä tekijänoikeus- ja copyright-ehtoja sekä alla erikseen lueteltuja käyttöehtoja palvelun kautta saatavien materiaalien osalta.

Tämän vuoksi edellytämme, että jokainen Venetsia-käyttäjä lukee tarkkaan alla olevat käyttöehdot, ja tarvittaessa välittää nämä tiedot myös niille toimituksen työntekijöille, joiden katsoo olevan hyödyllistä tietää nämä ehdot.

Sisältö:
- Yleiset käyttöehdot
- Tietoturva ja tunnukset
- Käyttöehtojen hyväksyminen ja tietosuoja
- Kuvien käyttöehdot
- Esikatseluiden käyttöehdot
- Yhteistyö

Venetsia-palvelun yleiset käyttöehdot

Venetsia-palvelu on Ylen, MTV Oy:n, Nelonen Median, FOXin ja Discovery Networks Finland Oy (jäljempänä "palvelun tarjoajat") lehdistön käyttöön tarjoama ilmainen ohjelmatiedotusjärjestelmä. Venetsia-palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelun tarjoajat vastaavat välitettävän ohjelmamateriaalin sisällön lainmukaisuudesta sekä pyrkivät mahdollisimman oikean ja oikea-aikaisen tiedon tarjoamiseen. Palvelun tarjoajat eivät kuitenkaan ota vastuuta välittämästään sisällöstä ja/tai palvelun toimivuudesta. Palvelun tarjoajat eivät siten vastaa tarjoamansa palvelun tai sen avulla välitetyn tai välittämättä jätetyn materiaalin lehdistölle ja/tai lehdistön sopimuskumppaneille mahdollisesti aiheuttamista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista, kuluista tai kustannuksista.

Tietoturva ja tunnukset:
Venetsia-palvelua käyttävä toimittaja/julkaisu on velvollinen huolehtimaan itse oman tietoliikennepäänsä ja järjestelmiensä tietoturvasta. Kukin toimittaja/julkaisu vastaa myös siitä, että sen käytössä olevien tunnusten ja salasanojen käyttöoikeus on tietoturvan kannalta hoidettu asianmukaisesti. Toimittaja/julkaisu on velvollinen korvaamaan palvelun tarjoajille käyttäjätunnusten väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot.

Kaikki Venetsia-palvelun ja sen avulla välitetyn ohjelmatiedotusmateriaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat palvelun tarjoajilla. Käyttäjätunnukset saaneella toimittajalla/julkaisulla on oikeus hyödyntää palvelun kautta saamiaan ohjelmatietoja ja muuta materiaalia vain ao. lehden normaalissa toimituskäytössä. Lehdellä ei siten ilman eri lupaa ole oikeutta välitetyn materiaalin muuhun hyödyntämiseen, edelleen luovuttamiseen tai tietosisällön muuttamiseen.

Käyttöehtojen hyväksyminen ja tietosuoja:
Palvelun tarjoavat varaavat oikeuden koska tahansa muuttaa palvelua tai käyttöehtoja ja estää pääsy palvelun www-sivuille. Kunkin toimittajan/julkaisun katsotaan hyväksyneen tässä asiakirjassa mainitut ehdot kirjautuessaan Venetsia-palveluun sille luovutettujen käyttäjätunnusten avulla ensimmäisen kerran. Rekisteröityessään kukin käyttäjä antaa samalla suostumuksen palvelun tietosuojaselosteen mukaiselle henkilötietojen käsittelylle.

Kuvien käyttöehdot:
Kuvia saa käyttää ja julkaista ainoastaan siihen liittyvän ohjelma-artikkelin tai -noston yhteydessä. Ehdot täyttyvät jos artikkelissa/nostossa on mainittu vähintään seuraavat tiedot: ohjelman kotimainen nimi, sitä esittävä kanava ja ohjelman esitystiedot (esimerkki: Salatut elämät MTV3:lla arkisin klo 19.30). Kuvamateriaalia käytettäessä kuvalähteeksi tulee AINA merkitä joko ohjelman esittävä kanava (mm. TV1, MTV3, Nelonen jne.) tai ohjelman tuottaneen tuotantoyhtiön nimi, jollei kyseisen ohjelman kuvatiedoissa toisin mainita. Joissain tapauksissa kuvan yhteydessä on säilytettävä/ilmoitettava myös kuvaajan/kuvantekijän/oikeudenhaltijan nimi (esim. Simpsonit/Matt Groening), mutta tästä mainitaan erikseen myös kuvan kuvatiedoissa.

Kuvia saa käyttää internetissä ainoastaan tv-ohjelmalistausten tai toimitettujen ohjelmasta kertovien artikkeleiden yhteydessä. Kuvien on oltava resoluutioltaan 72 dpi. Ne eivät myöskään saa olla sivustolta kopioitavissa. Myös netissä käytettävien kuvien kohdalla pätee kuvalähteen ilmoitussääntö sekä mahdolliset käyttörajoitukset.

HUOM! Kuvia ei saa käyttää mainontaan tai muuhun siihen rinnastettavaan. Kuvia ei saa manipuloida, leikata ja yhdistää toiseen kuvaan tai välittää edelleen. Epäselvissä tapauksissa tarkistakaa AINA kuvan käyttöoikeudet asianomaisen kanavan ohjelmatiedotuksesta.

Esikatseluiden käyttöehdot:
Esikatselutallenteiden ohjelmasisältö on suojattu tekijänoikeuslain perusteella. Tallenteen käyttö perustuu tehtyihin tekijänoikeussopimuksiin ja on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan katseluun tiedotus- ja arvostelutarkoituksia varten. Tallenteen kaikki muu käyttö ja esittäminen on ehdottomasti kielletty. Sitä ei saa myydä, lainata edelleen, vuokrata, julkaista internet-sivustoilla tai muutoin luovuttaa ulkopuolisille eikä kopioida mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Esikatselumateriaalista ennakkoon tehtävien juttujen sisältö ei saa paljastaa ohjelman sisältöä yksityiskohtaisesti tai merkittävien käänteiden/tapahtumien osalta. Esikatselumateriaalista ei myöskään saa ottaa suoria repliikkilainauksia, ääni- tai kuvakaappauksia ilman oikeudenhaltijan lupaa, eikä niitä saa julkaista missään muodossa.

Esikatselutallenteet ovat suojattu tekijänoikeuslain ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli käyttäjä rikkoo tässä hyväksymänsä käyttöehdot, vastaa hän seuraamuksista henkilökohtaisesti. *Tekijänoikeuslain 2 § mukaisesti tekijänoikeuden haltijalla (kanava/tuotantoyhtiö) on yksinoikeus määrätä teoksesta. Venetsia-palvelun käyttäjän mahdollisesti tekemät rikkomukset yllä olevia ehtoja vastaan voivat tulla arvioitavaksi tekijänoikeuslain 7 luvun sisältämien rangaistus- ja korvausvelvollisuussäännösten perusteella sekä myös rikoslain 49 luvun 1 §:n mukaisina tekijänoikeusrikoksina.

Ohjelmatietojen haku:
Ohjelmatietoja saa hakea vain ohjelman ylläpitäjän (Gredi Oy) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kaikki muu ohjelmatietojenhaku on kielletty.

Yhteistyö:
Jotta molemminpuolinen luottamuksellinen ja tuloksellinen toiminta jatkuisi tulevaisuudessakin, edellytämme kaikilta käyttäjiltä näiden ehtojen noudattamista. Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina kääntyä ko. kanavan ohjelmatiedotuksen puoleen. Kotimaiset ja kansainväliset tuotantoyhtiöt valvovat omien toimistojensa ja asiamiestensä välityksellä omistamiensa ohjelmien materiaalien käyttöä mediassa. Mahdollisten väärinkäytösten ilmetessä toimittajat/julkaisut voivat joutua vastaamaan materiaalien väärinkäytöstä jopa oikeusteitse suoraan ko. tuotantoyhtiölle.

Toivomme, että näiden käyttöehtojen noudattaminen selventää ja auttaa toimittajia/toimituksia jokapäiväisessä työssään. Palvelun tarjoavien televisioyhtiöiden tarkoituksena ei ole hankaloittaa toimittajien/toimitusten työtä, vaan auttaa ja olla tukena sekä suojella sivuston käyttäjiä mahdollisilta tahattomilta väärinkäytöksiltä.

Yle
MTV Oy
Nelonen Media
FOX
Discovery Networks Finland Oy